Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ PK89 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้ทุกท่านต้องทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนการเข้าใช้บริการ

  1. การเข้าถึงบริการ : ผู้ใช้ต้องเข้าใช้บริการ PK89 ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง และจะต้องรักษาความลับของข้อมูลล็อกอินของตนเองโดยเคร่งครัด การเข้าใช้บริการโดยใช้บัญชีผู้ใช้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้.
  2. ความสมบูรณ์ของข้อมูล : ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกต้อง และจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้ต้องทำการปรับปรุงให้ทันที.
  3. ความเป็นส่วนตัว : PK89 จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างเคร่งครัด และจะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยหรือถูกใช้โดยบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต.
  4. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ : ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้รับการกำหนดไว้ และจะต้องไม่ทำการละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
  5. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบริการ : PK89 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถยกเลิกบริการหรือบัญชีผู้ใช้ได้เมื่อพบการละเมิดเงื่อนไขหรือกฎหมาย.
  6. โปรดทราบว่าการใช้บริการ PK89: ถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจเกิดการระงับบริการหรือการดำเนินการทางกฎหมายตามที่เห็นสมควร ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ.